Naar inhoud

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen concretiseren het ruimtelijk beleid van een gemeente, provincie of van het Vlaams Gewest. RUP’s vervangen langzamerhand de vroegere gewestplannen en BPA’s. Maar tot zolang blijven de bestaande bijzondere plannen van aanleg geldig.

Een RUP is een juridisch document dat voor elk stuk grond bepaalt of er wel of niet mag worden gebouwd en verbouwd mag worden. Ze kunnen ook de bestemming van gebieden veranderen. RUP’s zijn dus ook juridisch afdwingbaar en bindend voor de burger, in tegenstelling tot ruimtelijke structuurplannen.

Zowel de Vlaamse overheid, het provinciebestuur van Antwerpen als de gemeente kunnen ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken. Zo is de Vlaamse overheid bijvoorbeeld bevoegd voor de bovenlokale bos-, natuur- en landbouwgebieden en de ontginningsgebieden. De provincie is in onze gemeente bevoegd voor het overstromingsgebied De Laak. De gemeente is bevoegd voor de lokale elementen zoals bijvoorbeeld recreatie.

Overzicht