Naar inhoud

Naturalisatie

Naturalisatie is geen recht maar een gunst.
De procedure is kosteloos, akten afgegeven voor naturalisatie zijn vrijgesteld van zegelplicht. De eventuele vertaling moet wel betaald worden.

Wie komt in aanmerking?

 • Iedereen die 18 jaar oud of ouder is.
 • Sinds tenminste drie jaar zijn hoofdverblijf in België heeft. Die termijn van drie jaar wordt verminderd tot twee jaar voor de persoon van wie de hoedanigheid van vluchteling of van staatloze in België is erkend.
 • Verblijf in het buitenland kan met verblijf in België worden gelijkgesteld wanneer de belanghebbende bewijst dat hij gedurende de vereiste periode door een werkelijke band met België verbonden is geweest.

Documenten

 • akte van geboorte
 • uittreksel uit bevolkings- of vreemdelingenregister
 • eventueel bewijs van erkenning
 • kopie van het verblijfsbewijs

Procedure

 • Het aanvraagformulier moet worden afgehaald bij de dienst burgerlijke stand.
  Voor het invullen van deze documenten kan je hulp vragen op deze dienst.
 • Het behoorlijk ingevulde en ondertekende formulier wordt samen met alle nodige documenten overgemaakt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente of aan de griffier van de kamer van volksvertegenwoordigers - dienst naturalisaties - Regentlaan 35 - 1000 Brussel
 • Deze dienst vraagt het advies van het parket.
 • Na ontvangst van het advies wordt de aanvraag onderzocht door de commissie voor de naturalisaties van de kamer. Die commissie kan eventueel een nieuw onderzoek, het uitstellen, de goedkeuring of de verwerping van de aanvraag voorstellen.
 • Het voorstel van de commissie wordt voorgelegd aan de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
 • De akte met de door de Kamer goedgekeurde voorstellen wordt aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.
 • Deze akte wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
 • De aanvrager wordt Belg vanaf de datum van bekendmaking. Hij wordt door het gemeentebestuur van zijn woonplaats op de hoogte gebracht.
 • Je zal opgeroepen worden voor een nieuwe identiteitskaart.