Naar inhoud

Nationaliteitsverklaring

Nationaliteitsverklaring is een recht als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

 • De in België geboren vreemdeling die er sedert zijn geboorte zijn hoofdverblijf heeft en die minstens 18 jaar is.
 • De in het buitenland geboren vreemdeling van wie een ouder op het tijdstip van de verklaring Belg is.
 • De vreemdeling die sedert tenminste 7 jaar zijn hoofdverblijf in België heeft en die - op het tijdstip van de verklaring, - gemachtigd is of toegelaten werd tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of toegelaten werd om er zich te vestigen.
 • De vreemdeling is gehuwd met een Belg.

Documenten

 • De originele geboorteakte van de betrokkene
 • Een bewijs van woonst met historiek van adressen
 • Eventueel stavingsstukken als bewijs van de grondvoorwaarden
 • Bewijs van nationaliteit van de ouder en bewijs van de afstammingsband
 • Uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen-, of wachtregister als bewijs van het zevenjarig onafgebroken hoofdverblijf of als bewijs van het hoofdverblijf sinds de geboorte of ieder ander document waaruit het zevenjarig hoofdverblijf blijkt
 • Kopie van de verblijfstitel, als bewijs van het huidige verblijfsrecht
 • Alle documenten die je zelf nuttig acht

Procedure

 • Je legt zelf je verklaring af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente.
 • Een kopie wordt door de ambtenaar voor advies doorgezonden aan de rechtbank van eerste aanleg.
 • De procureur geeft een ontvangstmelding en vanaf deze dag heeft hij een maand tijd om advies te geven.
 • Komt er een positief advies of helemaal geen advies, dan wordt de verklaring overgeschreven en ben je Belg.
  Komt er een negatief advies, dan heb je 15 dagen tijd om je dossier aanhangig te maken bij de rechtbank en anders wordt je dossier automatisch omgevormd tot een naturalisatiedossier.