Naar inhoud

Beroep - wijziging

Elke wijziging in het beroep moet worden aangegeven op de dienst bevolking.
Het gemeentebestuur moet bij elke aanvraag voor een inschrijving in de registers als titularis van een vrij beroep - waarvan de titel bij wet beschermd is (advocaat, arts, architect, enzovoort) - aan de aangever een officieel document vragen dat bewijst dat hij gemachtigd is om die beroepsactiviteiten uit te oefenen.

Wie wordt beschouwd als zijnde ‘zonder beroep’?

  • Personen die nooit een vak of een beroep uitgeoefend hebben;
  • Kinderen die de volle leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt hebben;
  • Personen die de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en die nog school lopen. Zij kunnen echter wel vragen dat de vermelding ‘student’ tussen haakjes naast de woorden ‘zonder beroep’ gezet wordt, voor zover ze voltijds de lessen volgen van een onderwijsinrichting met volledig leerplan én ze een getuigschrift van het hoofd van de inrichting voorleggen;
  • Werklozen die nooit een beroep hebben uitgeoefend. Werklozen die reeds een beroep hebben uitgeoefend, worden in de registers opgenomen onder hun laatste beroepskwalificatie.

Aanvraag attesten, afschriften, uittreksels