Naar inhoud

Onderhoud grasbermen

foto bermen 2

Grasbermen langs gewestwegen

Het gewest onderhoudt de grasbermen aan de gewestwegen.

Grasbermen binnen de bebouwde kom

De grasbermen binnen de bebouwde kom en binnen de industriezones worden onderhouden door de groendienst van de gemeente.
Hierbij wordt geen maaisel afgevoerd. Soms worden de bermen na het maaien toch opgeruimd omdat er te veel zwerfvuil aanwezig is.
Vanaf half mei kan er gestart worden met de maaiwerken. De tweede maaibeurt start onmiddellijk na afwerking van de eerste.

Grasbermen buiten de bebouwde kom

De bermen buiten de bebouwde kom worden onderhouden door een externe aannemer volgens de richtlijnen van het bermbesluit.
Dit wil zeggen dat het maaien van de bermen mag starten vanaf 15 juni en een 2de maaibeurt is mogelijk vanaf 15 september. Een laat maaitijdstip laat de in de lente bloeiende planten toe om zaad te vormen. Wanneer ze vervolgens worden afgemaaid vallen de zaden op de grond, waar ze volgend jaar kunnen kiemen. Hetzelfde geldt voor de zomerbloeiers, daarom mag de tweede maaibeurt pas na 15 september worden uitgevoerd. 
Het vrijhouden van verkeers- en signalisatieborden en maaien van gevaarlijke kruispunten door hoge begroeiing kan buiten de vastgestelde data gebeuren in functie van de verkeersveiligheid.
Het maaisel van de bermen buiten de bebouwde kom dient volgens het bermbesluit binnen de 10 dagen verwijderd te worden.


Het gemeentebestuur streeft naar een minimaal herbicidengebruik.
Het gebruik van onkruidverdelgers, insectenverdelgers en dergelijke is verboden op de bermen en grachtkanten.
Dit betekent ook dat aanpalende eigenaars in overtreding zijn als ze dergelijke producten op het openbaar domein toepassen. Bovendien kan het gevaarlijk zijn voor spelende kinderen.

Als je de bermen langs de gemeentelijke openbare wegen wil maaien of zaaien, heb je geen vergunning nodig. Denk je echter aan verhardingen, dan moet je zeker een omgevingsvergunning aanvragen.