Naar inhoud

college van burgemeester en schepenen

Bart Craane (CDE-Vlim.be), Ingrid Van Genechten (CDE-Vlim.be), Hans Woestenborghs (BEERSEplus), Rommy Swinnen (CDE-Vlim.be), Stefan Poortmans (BEERSEplus), Staf Willemsens (CDE-Vlim.be) 


De uitvoering van het beleid en het dagelijks bestuur van de gemeente wordt toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

Het college voert de beslissingen van de gemeenteraad uit en beheert de goederen en de inkomsten en uitgaven. Ook leidt het de werken die in opdracht van de gemeente uitgevoerd worden.

Alle beslissingen worden door de burgemeester en de schepenen samen genomen.
Binnen het college is er wel een duidelijke taakverdeling: elk lid bereidt de dossiers voor, voor de beleidsdomeinen die hem of haar zijn toebedeeld.

Sinds 2019 nemen de leden van het college ook de verantwoordelijkheden van het vast bureau van het OCMW op zich. Dat uitvoerende orgaan van het OCMW is immers wat taken betreft heel vergelijkbaar met het college. De beslissingen die het vast bureau neemt, hebben echter wel betrekking op de werking, het personeel en de financiën van het OCMW – dat juridisch nog steeds als een apart bestuur wordt gezien.


De vergaderingen van het college en het vast bureau zijn niet openbaar.
Van elke vergadering wordt na afloop wel een besluitenlijst bekendgemaakt. Daarop lees je per vergadering welke punten behandeld werden, met telkens een beknopte samenvatting.

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.