Naar inhoud

Wettelijke en formele context

  • Regeerakkoord Vlaamse Regering 2004:

De Vlaamse Regering streeft naar een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak voor het beleid door een sterke betrokkenheid van het middenveld én wil “een krachtige stimulans geven aan een toekomstgerichte en duurzame economie waarin welvaart, welzijn, sociale rechtvaardigheid en ecologisch evenwicht onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en waarin iedereen kan participeren” (Vlaamse regering, 2004).

  • Vlaamse Beleidsnota Bestuurszaken: Bouwen aan vertrouwen 2004-2009

Daarnaast is actieve beleidsparticipatie van individuele burgers en andere betrokken maatschappelijke actoren één van de tien krachtlijnen van de ‘Vlaamse Beleidsnota Bestuurszaken: Bouwen aan vertrouwen 2004-2009’. Een dergelijke aanpak zou volgens deze nota de kwaliteit van de beleidsuitvoering en het draagvlak ten goede komen (Bourgeois, 2004).

  • Verdrag van Aarhus:

Het “verdrag van Aarhus over de toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden” geeft de bevolking actiemiddelen om het milieu te beschermen, en verplicht de overheden er tegelijk toe rekenschap te geven van hun milieubeheer en de controle die ze uitoefenen op de vervuilingsbronnen. Het werd aangenomen op 25 juni 1998 door de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties en is van kracht geworden op het Belgisch grondgebied op 21 april 2003.

Het verdrag werd op 6 december 2002 vertaald naar een Vlaams decreet: Decreet houdende instemming met het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, en de Bijlagen I en II, ondertekend te Aarhus op 25 juni 1998.

Meer info over het verdrag van Aarhus vind je op de website www.aarhus.be.